03 maart 2019

Handleiding - Zienswijzen indienen over de biomassacentrale

De ontwerp besluiten tot het verlenen van vergunningen benodigd voor de bouw van de door Nuon geplande biomassacentrale zijn ter inzage gelegd
Tot 12 april kun je zienswijzen indienen. Op deze pagina lees je hoe je dat doet. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Hoe maak ik binnen 5 minuten officieel bezwaar tegen de Biomassa centrale in Diemen?
Je hebt de petitie ondertekend? Je wilt meer doen om de biomassacentrale te stoppen? De omgevingsdienst Noordzeekanaal toetst namens Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland de aanvraag van Nuon. We helpen je graag om heel eenvoudig online een zienswijze in te dienen.

Een -niet uitputtend of compleet, maar toch al lang- overzicht van argumenten tegen biomassacentrales en specifiek tegen de geplande in Diemen.
Hieruit kies je één of meer argumenten en vul deze (bij voorkeur) aan met een eigen visie.


Handleiding

Er zijn twee vergunningen ("ontwerp besluiten") waarover je zienswijzen kunt indienen.

              
 • Stikstofdepositie op het Naardermeer, zaaknummer259299 bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN).
  Zienswijzen over de vergunning in het kader van de Wet Natuurbeheer (Wnb) gaan over de stikstofdepositie (neerslag) op het Natura-2000 gebied Naardermeer en andere beschermde gebieden.

  Het ontwerpbesluit vind je hier.
       

 • Overige zaken, zaaknummer 8496464 bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
  Zienswijzen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), denk aan uitstoot van (ultra) fijn stof, CO2, dioxine, zware metalen, het transport, de geur, risico's etc.
  De verklaring van geen bedenkingen die de gemeenteraad van Diemen moet afgeven, maakt onderdeel uit van dit voorgenomen besluit.

  Het indienen van zienswijzen hierop kan met het webformulier
  Zie verder hieronder.
De stukken zijn ook op het gemeentehuis in Diemen te lezen.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Wat moet ik doen?
A. Voor een zienswijze over de vergunning in het kader van
de wet natuurbeheer
, moet je een 
brief sturen naar: 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord,
Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. 
Het zaaknummer voor deze dienst is 259299.


B. Voor een zienswijze over andere aspecten volg je deze stappen:

 1. Open het formulier op de website van de Omgevingsdienst die een deel van de vergunningsaanvraag afhandelt.
 2. Kies, als je die vragen krijgt, voor indienen als "burger" en voor "mijzelf".
 3. Vul het zaaknummer in: 8496464
 4. Locatie: Diemen
 5. Plaats: Diemen
 6. Zet eventueel in het vak "Omschrijving ontwerpbesluit/voornemen" de tekst "Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerp VVGB Overdiemerweg 35, Diemen
 7. Sleep een PDF met je zienswijze naar het vak ‘Zienswijze: Sleep de bijlagen hier naartoe.’ 
  Deze teksten kunnen je helpen bij het opstellen van zienswijzen.
 8. Of kopieer tekst in het vak "Onderbouwing".
 9. Klik op "verder naar Indiener"
 10. Daar vul je je persoonsgegevens in en klik je op ‘verzenden’
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Wat is een zienswijze?
Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan. In sommige gevallen neemt de provincie niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijf je met welke punten hiervan je het wel of niet eens bent en waarom. De provincie moet reageren op je zienswijze. Dien je geen zienswijze in, dan kun je later geen bezwaar meer maken tegen de verleende vergunning.

- - - - - - - - - - - - - - - - -Waarom een zienswijze indienen?
Uiteraard hopen we dat de provincie op basis van de ingediende zienswijzen alsnog besluit om geen vergunning te verlenen. Als er heel veel mensen een zienswijze indienen, laat dat zien dat er grote publieke betrokkenheid is en kunnen we hiermee de druk opvoeren richting de politiek en Nuon. Omdat het om een hele grote centrale gaat (120 MW), is het volgens de Europese Richtlijn (Industrial Emission Directive) essentieel dat de burger wordt betrokken bij de besluitvorming en toegang heeft tot alle informatie.

1 opmerking: