28 maart 2019

Modelbrief - Argumenten tegen de biomassacentrale

Kopieer een of meer onderdelen uit onderstaande zienswijzen en plak deze in het webformulier van de Omgevingsdienst onder zaaknummer 8496464.
Geef je zienswijze meerwaarde en v
ul hem aan met nog andere (eigen) visies.


Onduidelijk? Volg de aanwijzingen in onze handleiding.

- - - - - - -
Let op! Voor een zienswijze over de vergunning in het kader van de wet natuurbescherming, stuur je een brief naar: 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Postbus 2095
1620 EB Hoorn 

Zaaknummer 259299

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Aansluiten bij de Zienswijzen van MOB (Mobilisation for the environment) kan ook.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Geachte heer/mevrouw,


Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een biomassacentrale te bouwen in Diemen.

ARGUMENTEN:


Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?

 1. De geplande Nuon warmtecenrale zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000 voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen, Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon: ‘houtige biomassa’. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen, ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de ‘fijnstofdeken’ over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst grondig onderzoek dient te worden verricht naar de uitstoot.
 1. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en -kwaliteit. IJburg, Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op het Amsterdam Rijnkanaal, de auto’s op de A1 en A10 en de vliegtuigen van Schiphol tezamen zorgen voor een ongezond(er) leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden betrokken. De gemeente Diemen is erg ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in de gemeente. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Diemen wat CO2-emissies betreft met 78,8 kg/m2 vierde staat van alle Nederlandse gemeenten.
 1. Betreffende de uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, wordt slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid over metingen die 1 x per jaar worden gedaan.
  Waarom wordt er niet voorzien in constante meetapparatuur die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is slechts gesteld dat de centrale 'heel goede filters' zou hebben.
   
  Tevens wordt met geen woord gerept over het gevaarlijke ultrafijnstof. Die cijfers dienen beschikbaar te zijn vóór het definitieve besluit wordt genomen. Een zorgvuldig besluit kan niet worden genomen als geen betrouwbare informatie (dwz. uit onafhankeijke bron), schattingen en verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen daarvan voor de omgeving.
  Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt, dient te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze, dat er meetapparatuur wordt aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.
 1. Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be) de volgende stoffen vrij:
  -       Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
  -       PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend.
  Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.


 1. Het ontbreken van onafhankelijk onderzoek staat voorop in de zorgen om de centrale. Juist vanwege de onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en belanghebbenden, zoals de door de RUD erkende, aanzienlijk te hoge vergunningverlening voor NOx emissie in 2015. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren, ter inzage en ter reactie voorgelegd moeten worden, voordat een zorgvuldig besluit over de vergunning genomen wort. In dit geval zijn er slechts de door Nuon betaalde onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Een voorbeeld: de gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek (https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energie/verduurzaming-warmtenet/). Wij verzoeken om uitvoering van een MER om aan alle twijfels een einde te maken, ook al is dat wellicht niet formeel noodzakelijk.


Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
 1. Biomassa is helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok van de TU Delft geeft toe dat ‘duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal zijn’. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is. Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.

Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
 1. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
  Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout. Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
  Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal. 
 1. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig. De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof voor elektriciteitsproductie te vervangen.
  De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want verbranden van hout produceert drie keer zoveel CO2 als aardgas en 1,5 keer meer dan kolen. Wanneer je een bos rooit, groeien er wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij brandstof verbranden.

Ten aanzien van deze biomassacentrale
 1. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van 11 februari 2019 kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had het over de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek van controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote schepen op te halen.
 1. Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
 1. Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Diens gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals boomtoppen, takken en ander bosbouwafval.
  Echter, onderzoeken door Amerikaanse natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en andere hardhoutbossen. 
  Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantalpelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en Biofuelwatch hebben in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht en zagen met eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmv satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland datEstland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor, (in Nederland hebben we slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was geplant met nog kleine en onvolwassen bomen.
  Dit staat dus haaks op de doelen van de centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd worden. De centrale wordt verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.
 1. Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt, rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd hout gemoeid gaat. Daardoor is al niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in het kader van de klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
 1. In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
 1. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (€10 miljard) door de gemeenten en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is, gaat het om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar voor €30 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele business case zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant maar wordt verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag meer ‘duurzame’ stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken over de herkomst van de warmte. Het stempeltje ‘duurzaam’ is voor hen kennelijk al genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over de rug van het klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze keuze en nog grotere klimaatproblemen op.

Bestaansperiode van de centrale
 1. Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.

Democratisch tekort
 1. De gemeenteraad van Diemen is unaniem tégen de bouw van de centrale, maar heeft tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen bedenkingen te weigeren aan de Provincie. De gemeente zit in een lastig parket door de constructie met een verklaring van geen bedenkingen.Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen. Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
 1. De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vindt ook dat Tata Steel binnen de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast ondervinden o.a. van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten nemen en dit laten toetsen door Provinciale Staten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten