31 januari 2019

College Diemen zit niet te wachten op biomassacentrale van Nuon

Het college van B en W zit niet te wachten op de biomassacentrale in Diemen omdat de luchtkwaliteit in Diemen onacceptabel slecht is. Dat schrijft het college vandaag in een brief aan de gemeenteraad van Diemen en alle Diemenaren.


30 januari 2019

Nee Nuon, doe het niet!

Deze advertentie van een bezorgde inwoner van Diemen, vat uitstekend samen waarom de biomassacentrale er niet moet komen.

28 januari 2019

Open brief van Duurzaam Dorp Diemen: verzoek tot uitstel opstarten procedure VVGB biomassacentrale

Geachte gemeenteraadsleden,

Duurzaam Dorp Diemen wil het volgende onder uw aandacht brengen.

Aanstaande donderdag beslist u over het opstarten van de procedure voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de bouw en ingebruikname van een biomassacentrale van 120 MW aan de Overdiemerweg 36, 1111PP te Diemen

In de informerende raadsvergadering van 17 januari jl. hebben meerdere insprekers onderbouwde bezwaren ingebracht tegen het meewerken van de gemeente Diemen aan de biomassacentrale op Diemens grondgebied. 
Uw Raad stelde ook vele kritische vragen over de duurzaamheid van biomassa stook; over de gevolgen voor de luchtkwaliteit; de gezondheid en de lokale leefomgeving. Op die vragen kwam maar zeer gedeeltelijk een antwoord. De wel gegeven antwoorden door het college van B&W waren met name procedureel van karakter - en gingen niet in op de inhoud. 
Een milieu effect rapportage (MER) - die voor veel antwoorden had kunnen zorgen - wordt niet uitgevoerd.

College van B&W Diemen zit niet te wachten op een biomassacentrale

"Excuus, politiek! Maar wel politiek over uw eigen dorp. Ik ben Jorrit en ik ben een van de wethouders van Diemen.

"Het college van BenW en ik zitten niet te wachten op een biomassacentrale. We doen er alles aan, ook al zijn de bevoegdheden van de gemeente uitermate beperkt. Ook de herkomst en luchtkwaliteit liggen wat ons betreft op tafel, ook als dat geheel of gedeeltelijk buiten de (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen valt die de gemeente in het kader van de bestemmingsplanaanvraag waarschijnlijk formeel niet kan weigeren. Waarom dat is zal ik blijven uitleggen. Ik werk aan een toelichting aan u allemaal waarin dat helder uiteengezet staat.

27 januari 2019

College van B & W Amsterdam: "Geen biomassa uit buitenland in Nuoncentrale"

Het college van B en W van Amsterdam vindt niet dat Nuon warmte moet opwekken door uit het buitenland geïmporteerde biomassa te verbranden. Dit meldt AT5.
Dat heeft het college van B en W van Amsterdam laten weten in een antwoord op vragen van het Amsterdamse gemeenteraadslid Jasper Groen (GroenLinks). De partij vreest dat er in de nog te bouwen biomassacentrale in Diemen straks deels uit Amerika geïmporteerde biomassa wordt gebruikt. Bron: Diemer Nieuws, AT5

Maaike Hillebrand op Facebook: "Ik merk dat de gemeente ook de zorgen met ons deelt. Help ze steunen! Geef je stem en deel (!) de petitie: www.geenbiomassacentralediemen.petities.nl."

Lees ook: Zorgen over mogelijke komst biomassacentrale in Diemen

24 januari 2019

Inspraak (2) "Diemen klimaatneutraal in 2040 is onhaalbaar met biomassacentrale"

Onderstaande tekst werd uitgesproken door Evert Kuiken op 17 januari in de informatieve raadsvergadering.

"Diemen heeft, mede gestimuleerd door Duurzaam Dorp Diemen, mooie duurzaamheidsplannen. Klimaatneutraal in 2040 is samen met ons opgesteld en door de raad goedgekeurd. Windturbines. Geblokkeerd door de provincie. Meer dan een jaar geleden gaf de gemeente aan dat er een warmtevisie opgesteld zou worden, eerste helft 2018. Die is er helaas nog niet. De luchtkwaliteit in Diemen is niet best.

"Dat vindt de wethouder ook, blijkens een artikel in Diemer Nieuws. Al is de gemeente daar niet erg duidelijk over, want op vragen aan de gemeente werd gesteld dat milieuzones zoals Amsterdam die kent, niet nodig zijn omdat de lucht in Diemen zoveel schoner is. En nu staan we te kijken hoe Nuon naast de bestaande gascentrales ook nog eens een biomassacentrale in ons dorp gaat bouwen.

23 januari 2019

Inwoonster van Diemen Sniep start petitie tegen komst biomassacentrale

Maaike Hillebrand, moeder, inwoonster van Diemen en bewoner van Diemen Sniep, startte op dinsdag 23 januari een petitie tegen de Nuon biomassacentrale in Diemen.
Diemen Nee: geen biomassacentrale - ⓒ Maaike Hillebrand
Maaike maakt zich grote zorgen over de gevolgen die de slechte luchtkwaliteit heeft, onder andere de (ultra)fijnstof, op de gezondheid van kinderen en alle inwoners van Diemen en wijde omgeving.

College en raad van Diemen zijn tegen, maar zien geen mogelijkheid om de aanpassing van het bestemmingsplan te weigeren. De gemeente staat op het punt deze centrale toe te staan.
Op 31 januari is er een stemming in de raadsvergadering. Daarna lijkt het nog slechts een formaliteit en komt die centrale er.

De petitie werd inmiddels al ruim 700 keer ondertekend en dit aantal loopt snel op.

Correctie: In een eerdere versie van dit bericht stond dat de petitie is gestart op maandag 22 januari. Op maandag werd de tekst van de petitie ingediend. De petitie zelf werd een dag later online geplaatst.

Achtergronden van de weerstand tegen de biomassacentrale.

Agenda raadsvergadering 31 januari

22 januari 2019

Reacties op artikel in Parool over de biomassacentrale in Diemen

In het Parool van 16 januari verscheen een artikel over de biomassacentrale die Nuon in Diemen wil bouwen. Daarin is sprake van onjuiste cijfers en ontbreekt nogal wat informatie.

Onjuist bijvoorbeeld is de hoeveelheid biomassa die jaarlijks verstookt gaat worden. Het betreft niet 160 miljoen kilo, maar 212 miljoen kilo, zo blijkt uit een bijlage bij de aanvraag van Nuon.
Volgens een berekening door Dogwood Alliance, VS,  komt 212 miljoen kilo pellets neer op ongeveer 18.000 voetbalvelden met bos die jaarlijks gerooid gaan worden. Ter vergelijking: Nederland heeft 7.000 voetbalvelden.
Verder schrijft het artikel dat er dan “namelijk” minder gas verstookt zal worden. Dat is echter niet zo. Nuon heeft ons zelf meegedeeld dat het stoken van gas “zo snel mogelijk” zal worden afgebouwd, maar nog niet direct na in gebruik name van de biomassacentrale. Nuon wil de nieuwe centrale vooral gebruiken voor de verduurzaming van haar warmtenet, zodat bedrijven die warmte kunnen gaan gebruiken en voldoen aan de aanstaande BENG eisen.

20 januari 2019

Raad en college zijn niet voor de geplande biomassacentrale

Korte samenvatting van de raadsvergadering door Duurzaam Dorp Diemen.

Er zijn geen raadsleden vóór de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Sommige fracties willen onder de voorwaarde dat er een degelijk convenant komt, wel een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Genoemd voor in het convenant zijn:
  • heldere afspraken, die jaarlijks gemonitord worden
  • metingen door onafhankelijke instanties
  • garanties over de herkomst van de biomassa (de duurzaamheid daarvan) 
PvdA wil pas de verklaring afgeven als het convenant ook getekend wordt.

31 januari wordt er gestemd over een ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen.

De raad is duidelijk op zoek naar manieren om het afgeven van de VVGB te kunnen weigeren en het college is heel stellig: die zijn er niet. Een VVGB kun je alleen weigeren als er geen sprake is van goede ruimtelijke ordening en dus niet vanwege milieuaspecten als CO2 uitstoot, fijnstof, stikstof, dioxine, zware metalen etc.

Niemand wil de biomassacentrale (behalve Nuon natuurlijk: zij strijken jaarlijks vele miljoenen SDE subsidie op en sparen geld uit op de huidige elektriciteitscentrale), maar er lijkt geen ontkomen aan.

Publicaties over de biomassacentrale

19 januari 2019

Biomassacentrale Diemen in 'Vroege Vogels' - "Cijferfouten in de aanvraag? Opzet. Je zou dat frauduleus kunnen noemen."

Zondagochtend, 20 januari besteedde Vroege Vogels, het programma over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid aandacht aan de door Nuon geplande biomassacentrale Diemen.
Johan Vollenbroek van MOB in Nijmegen licht daar de mogelijkheden van de raad toe om de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan (een "Verklaring van geen bedenkingen") te weigeren.
Hier is de uitzending terug te luisteren, Selecteer het item 'Biomassa'.

18 januari 2019

Peperduur sprookje uit Brussel. Biomassa wordt ten onrechte als duurzaam beoordeeld

Europa, dat betekent dus ook Nederland, wil de uitstoot van broeikasgas CO2 reduceren ter voorkoming van de opwarming van de aarde. De EU stelt dat ook in veel gevallen verplicht.

De Nederlandse regering zegt “duurzame” maatregelen te nemen en zet in op het grootschalig bijstoken van Biomassa in steenkolencentrales.
Subsidie 2016 3,6 miljard. Subsidie t/m 2024 9,4 miljard Euro voor kolencentrales en regionale biomassacentrales.

Bij Fipronil-eieren of kunstgraskorrels van rubber staat heel Nederland op zijn achterste benen. Maar voor de enige echte killer, het fijnstof, is nauwelijks aandacht. Ondanks de keiharde cijfers. Luchtverontreiniging is onzichtbaar. Pas zodra een dreiging tastbaar wordt raken mensen in paniek.

Lees verder: Het sprookje achter biomassa
Bron: Luchtfonds

Lees ook:
Fijnstof levensgevaarlijk
Het klimaat heeft geen rekenmachine

17 januari 2019

Inspraak (1) "Gezondheidsaspecten bij de Nuon biomassacentrale Diemen"

De lucht in Diemen is verre van schoon. Luchtvervuiling in Diemen ontstaat door verkeer, industrie, luchtvaart en scheepvaart. Ook houtkachels en open haarden vervuilen de lucht lokaal sterk.
Door Willy Woldring

Onderstaande tekst werd door Frieda van Essen op 17 januari uitgesproken in de informatieve raadsvergadering.

"De belangrijkste componenten van de luchtverontreiniging naast CO2 worden gevormd door stikstofdioxiden, zwaveldioxide, koolmonoxide en aromatische koolwater-stoffen.

"Luchtvervuiling komt het lichaam binnen via de longen. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Roet (uitgestoten door verbranding bijvoorbeeld uit verkeer of houtkachels) en fijn- en ultrafijnstof zijn het meest schadelijk voor de gezondheid. Deze dringen het makkelijkst door tot diep in de longen, blijven daar zitten en richten schade aan. Het ultrafijnstof komt zelfs in de bloedbaan terecht en kan voor hart- en vaatziekten zorgen. Dit is een gevaar voor zowel gezonde als ongezonde longen.
Stikstofoxiden bestaan onder meer uit stikstofdioxide (NO2). Deze gassen ontstaan bij verbranding, vooral in het verkeer. Dieselauto’s zijn een grote bron van stikstofoxiden. Wordt er veel stikstofdioxide gemeten, dan is dat een aanwijzing dat er ook andere vervuilende stoffen aanwezig zijn in de lucht. NO2 is schadelijk voor de gezondheid.

Verzamelnaam 'fijnstof'
"Fijnstof is een verzamelnaam voor alle zwevende deeltjes die kleiner zijn dan tien micrometer, dit wordt aangeduid met PM10. Ter vergelijking: één hoofdhaar is ruim vijf keer dikker! Fijnstof wordt onderverdeeld in verschillende maten: de meest voorkomende zijn PM10, PM2,5 en PM0,1. Het Longfonds (voorheen Astmafonds) pleit zelfs voor stookalarm voor houtrook omdat dit zodanig veel fijnstof bevat dat het een ernstige vervuiling van de lucht veroorzaakt.
Fijnstof en met name ultra-fijnstof in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. De EU heeft daarom grenswaarden voor fijnstof en ultra-fijnstof vastgesteld. Dit is gebaseerd op internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijnstof. Er is geen veilige limiet bekend voor fijnstof.
Bij zowel kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof als langdurige blootstelling aan lagere concentraties treden gezondheidseffecten op. Deze kunnen leiden tot blijvende negatieve gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte. Het meest herkenbare is de kortademigheid die kan ontstaan, astma en COPD.
Fijnstof is schadelijker dan tot nu toe veelal gedacht. Er is bij blootstelling sprake van een ruim 20 procent hogere kans op longkanker, maar ook hart- en vaatziekten treden in verhoogde mate op.
Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze altijd last van blijven houden.

Gezondheidseffecten van houtrook
"Het RIVM waarschuwt voor de grote hoeveelheid fijnstof uitstoot van biomassa (hout) stook. Passages uit het rapport 'Gezondheidseffecten van houtrook' (RIVM) laten zien dat in het algemeen geldt dat hoe meer luchtverontreiniging er in een bepaald gebied is, hoe meer gezondheidsschade er zal optreden.
Op basis van de huidige inzichten blijft het vanuit gezondheidsoogpunt raadzaam om emissies van fijnstof, van welke bron dan ook, in de buitenlucht te beperken. Epidemiologische studies in gebieden met een hoge bijdrage van houtrook of biomassaverbranding aan fijnstof in de winter laten zien dat een verhoogde concentratie fijnstof geassocieerd is met een verhoging van het aantal ziekenhuisopnamen voor luchtwegaandoeningen. In Nederland zijn jaarlijks 16.000 spoedopnames in het ziekenhuis door ongezonde lucht en 12.000 mensen overlijden vroegtijdig door ongezonde lucht.

Longfonds
"Fijnstof heeft grote invloed op de gezondheid van mensen, het Longfonds waarschuwt daar al jaren voor.
Een biomassa-centrale geeft nog vele onzekerheden ten aanzien van de gezondheidsbescherming. Ook al zouden de waarden van de verontreinigende stoffen en fijnstof binnen de EU limieten vallen, dan moeten de emissiewaarden van de centrale en de vervuiling die wordt veroorzaakt door de bedrijfsvoering van een dergelijke verbrandingscentrale daar nog bij worden opgeteld. Dat is niet in te schatten en kan slechts duidelijk worden wanneer het wordt gemeten. Het RIVM ontwikkelde een conceptprotocol om de gezondheidsimpact van biobrandstoffen te meten.

"De onzekerheid over effecten van fijnstof op de gezondheid van de burgers in Diemen rechtvaardigt dat de gemeenteraad nader onderzoek vraagt om een afgewogen beeld te krijgen van mogelijke schade aan de gezondheid wanneer een biomassa-centrale dicht bij de bebouwde omgeving wordt geplaatst.

Lees in deze serie ook:
Inspraak (2) "Diemen klimaatneutraal in 2040 is onhaalbaar met biomassacentrale"

Teken de petitie: Geen biomassacentrale in Diemen: gevaar voor onze gezondheid


12 januari 2019

Bedenkingen bij de biomassacentrale van Nuon

17 Januari 2019 om 20 uur begint in het gemeentehuis de raadsvergadering, onder andere over de verklaring van geen bedenkingen tegen de bouw van de biomassacentrale van Nuon in Diemen.

B&W heeft in een brief aan de raad aangegeven van mening te zijn dat de verklaring van geen bedenkingen niet geweigerd kan worden. B&W is zelfs van mening dat de gemeente financiële schade kan lopen als de raad de verklaring wel weigert. Dat klinkt een beetje als een dreigement. Aan de andere kant geeft B&W ook aan dat "Hoe ver die eisen (waaraan de verklaring getoetst moet worden, red.) kunnen gaan ligt niet wettelijk vast. In ieder geval gelden de beginselen van behoorlijk bestuur, onder andere dat het genomen besluit gedragen dient te worden door een goede motivering.". Het is dus aan de raad om te toetsen of er bedenkingen zijn, en dat lijkt ons duidelijk.

Om de raad tegemoet te komen, zo lijkt het, wil B&W in overleg treden met Nuon om een convenant te sluiten. In dat convenant wil B&W afspraken maken over de periode waarin de centrale werkzaam zal zijn, de herkomst van de op te stoken biomassa, en actieve deelname van Nuon aan uitvoering van de op te stellen warmtevisie van de gemeente.

De agenda en stukken zijn op iBabs te vinden.

Duurzaam Dorp Diemen is, samen met anderen, van mening dat deze biomassacentrale er niet moet komen. Onze argumenten:
  1. Hout stoken is vervuilender dan gas en zelfs vervuilender dan kolen.
  2. Er is onvoldoende duurzame biomassa voor de sterk groeiende vraag.
  3. Er komen op niet al te lange termijn alternatieven aan.
  4. Er is geen gemeentelijk warmteplan.
  5. Toename van verkeer voor het vervoer van de benodigde biomassapellets.
Een toelichting op deze punten.

1. Hout stoken is vervuilender dan gas en kolen

Hout verbranden geeft per eenheid energie (bijvoorbeeld Joule of kilowattuur kWh) meer CO2 dan gas en kolen. Biomassa is ook minder duurzaam dan vaak gesteld en zeker niet CO2 vrij. Voor elke opgestookte boom wordt, als het goed is (zie punt 2), een nieuwe geplant en de CO2 uitstoot wordt door die nieuwe boom weer opgenomen tijdens de groei. Maar die groei duurt tientallen jaren. En het verbanden van een boom duurt enkele minuten. Door biomassa komt er dus met hoge snelheid meer CO2 in de lucht, die maar heel langzaam weer wordt opgenomen. Daar bovenop komt er CO2 vrij bij het proces om de biomassa in de centrale te verbranden (vellen van de boom, verwerken tot bruikbare stukken, transporteren, omzetten in pellets (drogen, persen), het transport van die pellets met zeeschepen en vrachtwagens (50 per dag! zie punt 5) van Noord-Amerika naar Diemen).

Verder komen er bij verbranding van pellets (ultra-)fijnstof, dioxine, stikstof en andere zuren als zwaveldioxides en zware metalen vrij. Allemaal geen prettige stoffen. Deels worden deze in de centrale afgevangen, maar deels ook uitgestoten. Waarmee de toch al niet erg schone lucht in en rondom Diemen er niet beter op zal worden. B&W zelf heeft bij monde van wethouder Nuijens eerder aangegeven dat de luchtkwaliteit in Diemen slecht is door o.a. de centrale van Nuon en dat zij actie eist van Nuon en het Rijk om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit plan getuigt niet van enige actie in die richting. De vervuiling van bijvoorbeeld het Naardermeer blijkt nu al veel erger dan verwacht. Vooral de stikstofdepositie is erg hoog. Overigens is de gemeente tot nu toe ondanks herhaaldelijke verzoeken niet met recente betrouwbare cijfers over luchtvervuiling in Diemen gekomen.

Er zijn ook geen plannen om de gascentrales te stoppen. Sterker nog: ze blijven nog lang draaien en worden omgebouwd op "Putin-gas". Iets wat in de SDE regeling nou juist genoemd wordt om subsidie op biomassa te geven.

Overigens lijken er voor de huidige gascentrale in Diemen, maar ook voor de Nuon centrale Hemweg (kolen) fouten gemaakt te zijn in de al verleende vergunningen. Hierdoor kan de uitstoot van deze centrales veel hoger zijn dan gewenst. Niemand die deze vergunningen dus goed controleert en niemand die sancties uitdeelt.

Amsterdam heeft in haar beleid voor nieuwbouw nu opgenomen "biomassagestookte stookinstallaties (o.a. pelletkachel) zijn niet toegestaan i.v.m. de negatieve effecten op de luchtkwaliteit.".

2. Onvoldoende duurzame biomassa voor de groeiende vraag

Diverse bronnen wijzen er op dat er voor de plannen van Nederland al onvoldoende biomassa in Nederland is. Nuon zal voor deze centrale in Diemen de biomassa dan ook uit o.a. de Baltische staten en Noord-Amerika halen. Maar ook daar merkt men de toenemende vraag naar biomassa. Wij staan in contact met enkele organisaties die ons smeken om deze centrale tegen te houden. Ze wijzen op de vernietiging van hun leefomgeving, biodiversiteit en oude bossen.

Nuon wijst op de certificeringen die vereist zijn voor het verkrijgen van SDE subsidie. Uit de documentaire van Zembla is echter al te zien dat certificering van biomassa lastig is. B&W erkent dit in haar brief "Het verificatieprotocol staat echter onder druk. Op dit moment probeert men aan klimaattafels overeenstemming te bereiken over de juiste voorwaarden waaronder
biomassa als duurzaam bestempeld mag worden. Onder meer de herkomst en
daadwerkelijke controle is hier bottleneck". De VVD heeft zojuist bij monde van Dijkhoff aangegeven zich niet aan de klimaattafels te willen houden. Of er een goede certificering gaat komen, is vooralsnog zeer de vraag.

Door de groeiende vraag naar biomassa zal de prijs toenemen, wat weer zal leiden tot "creatief boekhouden": leveranciers zullen er alles aan doen om te profiteren van die hoge prijzen. Bovendien zal de prijs van de warmte uit de biomassacentrale daardoor hoger worden. Wat natuurlijk aan de aangesloten gebruikers wordt doorberekend. En nu al klagen deze over de hoge prijs van de warmte en de onmogelijkheid om een andere leverancier te kiezen. De open netten zijn er nog lang niet.

3. Er komen op niet al te lange termijn alternatieven aan

Nuon geeft dat zelf in haar aanvraag ook aan maar wijst ze af omdat enkele alternatieven nog niet voor de SDE subsidie gebruikt mogen worden. Ze zijn officieel niet duurzaam. De kamer heeft onlangs een motie aangenomen die stelt dat ook restwarmte (denk aan warmte uit datacenters) als duurzaam erkend moet worden. En in de nieuwe SDE++ regeling valt ook diepe geothermie onder de SDE subsidie regels.

Nuon geeft aan biomassa als transitiebrandstof te zien. Ze geeft aan onderzoek te doen naar alternatieven. Op welke termijn Nuon die alternatieven denkt te kunnen inzetten, is onduidelijk. Nuon geeft aan de centrale voor 12 jaar te willen exploiteren. Dan verloopt de SDE subsidie. B&W houdt zelfs nu al ruimte voor overschrijding van de geplande 12 jaren: "We maken immers nu afspraken voor de komende 12 jaar, of zoveel langer als de centrale biomassa blijft verstoken". Als Nuon nu in een biomassacentrale investeert, heeft het minder geld en voelt minder urgentie om te zoeken naar alternatieven.

4. Er is geen warmteplan

De gemeente is al een jaar bezig met het opstellen van een warmteplan. Dat plan is er nog niet. Door nu een grote bron van warmte te laten bouwen, is er straks weinig ruimte meer voor alternatieven. Waarom zou je nog naar alternatieven kijken als er een grote warmtebron in de gemeente staat?

Meehelpen aan uitvoering van die warmtevisie doet Nuon natuurlijk maar al te graag. Ze hebben dan immers een grote warmtebron in de gemeente staan.

5. Toename van verkeer voor het vervoer

25 Vrachtwagens per dag, schat Nuon nu in. Voor de aanvoer van pellets. Over de wegen bij de Maxis, tussen de winkelende consumenten door. Maar ook op de andere wegen tussen de havens van Amsterdam en Rotterdam (waar de schepen met biomassa uit de Baltische staten en Noord-Amerika aankomen) en Diemen. Dwars door de al drukke Randstad, met de extra uitstoot die daar bij hoort. Reken daar nog eens bij de vrachtwagens voor afvoer van afgevangen stof, as en het overige vervoer ten behoeve van deze centrale. Dat is heel wat anders dan gas dat via pijpleidingen wordt aangevoerd. Deze wegen worden tot nu toe vrijwel niet gebruikt voor zwaar vrachtverkeer en ze verzakken nu al behoorlijk en zijn druk. Na het openstellen van de Maxisweg zal het verkeer al aanzienlijk toenemen en daar komen die vrachtwagens dan nog eens bij.

Overigens is voor de benodigde hoeveelheid biomassa jaarlijks bos nodig ter grootte van 18.000 voetbalvelden! En daarbij gaan we er vanuit dat al het hout uit dat bos de oven in gaat. Dat is,als het goed is, niet het geval. In dat geval zijn dan zeker twee keer zoveel voetbalvelden nodig, zeg maar 36.000. Ter vergelijking: er zijn ongeveer 7000 voetbalvelden in heel Nederland.

Andere aspecten

Nuon is een commercieel bedrijf, gericht op het maken van winst. Nuon geeft aan de warmte in haar warmtenetten te willen verduurzamen om haar afnemers te helpen voldoen aan de komende BENG eisen. Er zijn echter ook andere manieren om te voldoen aan de nieuwe BENG eisen, bijvoorbeeld zeer goede isolatie en daarmee minder energieverbruik. Dat lijkt beter aan te sluiten op de Trias Energetica: eerst besparen, dan verduurzamen en de rest uit bronnen met de minste impact. Bovendien staan de nieuwe BENG-eisen nog allerminst vast.

Door de biomassacentrale te bouwen, koppelt Nuon het genereren van warmte ook los van het genereren van elektriciteit. Warmte was een bijproduct van de gascentrales in Diemen. Elektriciteit uit gas is echter duurder geworden dan elektriciteit uit wind en kolen en is daardoor lastiger te verkopen. Aangezien de centrales in Diemen moeten draaien om aan de warmtevraag te voldoen en de geproduceerde elektriciteit minder goed te verkopen is, zullen de inkomsten uit de geproduceerde elektriciteit terug lopen. Door de opwek van warmte los te koppelen van die van elektriciteit, kan Nuon de gascentrales kosten efficiënter in zetten en hiermee financieel beter uit te zijn.

De gemeente heeft aanvankelijk toegezegd een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Diemen te zullen organiseren. Inmiddels heeft zij kennelijk een "paneldiscussiebijeenkomst georganiseerd met deskundigen". Daarvoor zijn wij niet uitgenodigd, ondanks het feit dat wij toch inmiddels een behoorlijke deskundigheid hebben opgebouwd en veel deskundigen kennen die aan deze discussie hadden willen deelnemen. De discussie met inwoners is nu uitgesteld en wordt gekoppeld aan het warmteplan. Datzelfde plan dat nu dus al min of meer overbodig is geworden zodra de biomassacentrale er staat.

B&W geeft in haar brief aan dat naar een eerdere informatiebijeenkomst van Nuon weinig omwonenden gekomen zijn. Wie daarvoor zijn uitgenodigd en hoe, is vooralsnog een raadsel: we hebben niemand kunnen vinden die uitgenodigd is. Het is ook raar dat alleen omwonenden zijn uitgenodigd: de centrale heeft impact op de gehele regio.

De inhoud van het convenant staat nog niet vast. Toch wil B&W nu vast in beginsel een verklaring van geen bedenkingen. Het zou maar zo kunnen dat Nuon weinig interesse meer heeft in een convenant als blijkt dat de vergunning er toch wel gaat komen. De wens tot het aangaan van een convenant is geen enkele garantie dat Nuon dat convenant zal ondertekenen, laat staan wat er in dat convenant zal komen te staan.

Lees ook:
Gezondheidsaspecten bij de biomassacentrale Diemen
Biomassacentrale in 'Vroege Vogels'
Publicaties over de biomassacentrale
Reacties op artikel Parool over de biomassacentrale in Diemen

Meer informatie

Correcties
Een eerdere versie van dit artikel vermeldde een omvang aan bosareaal dat jaarlijks nodig is voor de Diemer biomassacentrale op 54.411 voetbalvelden. Dit aantal is echter 18.000 voetbalvelden per jaar, en is gecorrigeerd. 
In een eerdere versie was sprake van 50 vrachtwagens voor de aanvoer van pellets per dag volgens schatting van Nuon. Vooralsnog zijn dit 25 vrachtwagens pellets, met een waarschijnlijke groei in de toekomst, en 50 vrachtwagenbewegingen.

11 januari 2019

‘Nederland een van ‘s werelds grootste importeurs houtpellets’

Nederland wordt vanaf 2019 een van ’s werelds grootste importeurs van houtpellets. Vier kolencentrales beginnen met bijstook van deze houtkorrels, waardoor Nederland in de top vijf komt. Dat meldt vakblad Canadian Biomass Magazine (CBM).

07 januari 2019

Geen bedenkingen tegen biomassacentrale - Maar die CO2 uitstoot dan?

Op 10 september 2018 maakte het CBS bekend dat er ontzettend veel CO2-uitstoot is in de Diemense lucht. Er zijn slechts drie gemeenten in Nederland waar er nog meer CO2 in de lucht zit dan in Diemen. De wethouder Milieu van Diemen en het stadsbestuur van Amsterdam wil actie van zowel energiebedrijf Nuon als de landelijke overheid.