07 maart 2019

"Biomassa uit bossen als brandstof onverenigbaar met EU milieudoelstellingen"

Op maandag 4 maart 2019 werd een mogelijk precedent scheppende zaak ingediend bij het Europese Hof in Luxemburg, waarin de behandeling van biomassa uit bossen als 'een hernieuwbare brandstof' (de herziene richtlijn hernieuwbare energie 2018 van de Europese Unie) wordt aangevochten.

De eisers stellen dat RED II (Revised Renewable Energy Directive) de verwoesting van bossen versnelt en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verhoogt door de CO2-emissies van het verbranden van houtbrandstoffen niet mee te tellen.

Houtgestookte elektriciteitscentrales stoten anderhalf keer meer CO2 uit per eenheid geproduceerde energie dan steenkoolcentrales en drie keer meer dan aardgas. RED II telt deze emissies echter als nul. De noodzaak om te voldoen aan de groeiende vraag naar houtachtige biomassabrandstoffen in de EU, als gevolg van de behandeling van biomassa als hernieuwbare energie met een laag of nul koolstofgehalte plus de riante subsidieregeling SDE+, jagen de houtkap in bossen in Europa en Noord-Amerika aan.

"Biomassa uit bossen onverenigbaar met EU Verdrag"
De eisers - een groep individueel betrokkenen en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) - betogen dat biomassa uit bossen als een bron van hernieuwbare energie onverenigbaar is met de milieudoelstellingen van het Verdrag van de Europese Unie, zoals:
  • behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu
  • bescherming van de gezondheid
  • verstandig en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • bevordering van maatregelen op internationaal niveau om regionale of wereldwijde milieuproblemen aan te pakken
  • en, met name, de bestrijding van klimaatverandering (art. 1).
RED II verplicht de EU-lidstaten om tegen 2030 een EU-breed streefcijfer van 32% energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te bereiken. Het is een cruciaal onderdeel van het algemene doel van de EU om de koolstofuitstoot in 2030 met 40% onder het niveau van 1990 te brengen.
De Europese Commissie, het Parlement en de Raad hebben bij de goedkeuring van de tekst van de richtlijn onvoldoende of geen rekening gehouden met wetenschappelijke en technische documentatie dat het oogsten en verbranden van biomassa uit bossen schade toebrengt aan ecosystemen en klimaatdoelen ondermijnt. Ondanks waarschuwingen van EU-adviseurs en andere deskundigen negeert RED II het voorzorgsbeginsel zoals vereist door het Verdrag (Art. 191 (2-3).
"Biomassa uit bos schendt fundamentele rechten en vrijheden"
De eisers stellen dat de opname van biomassa uit bossen in de richtlijn hun fundamentele rechten en vrijheden schendt. Zij zeggen directe schade te ondervinden door de gevolgen van het biomassa-energiebeleid in de richtlijn. Eisers voeren aan dat deze inbreuk niet noodzakelijk is om de belangrijke milieudoelstellingen van de EU te verwezenlijken, dat deze doelstellingen dus niet worden nagekomen en daarom ontoelaatbaar zijn, redenerend vanuit het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikelen 32 en 57).

Gaat het Hof ermee akkoord om de zaak van de zes aanklagers te behandelen, dan zou dit de eerste keer zijn dat een ngo wordt toegestaan om voor de rechtbank een ​​EU-wet of -regel aan te vechten.
Bron: eubiomasscase.org

Lees ook onze acties tegen de bouw van NUON's biomassa warmtecentrale in Diemen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten