14 november 2015

DDD filmavond 'This Changes Everything'

DDD nodigt uit voor de vertoning van Naomi Klein's splinternieuwe klimaatfilm 'This Changes Everything'.


In Parijs komen de wereldleiders tijdens de COP21 (Conference of Parties) bijeen om een oplossing voor het klimaatprobleem te vinden. Tegelijk organiseert het Duurzaam Dorp Diemen deze avond. Er is een kort voorprogramma met klimaatsongs van de Sustainer Brothers, en na afloop van de klimaatfilm is er gelegenheid om na te praten. Lex de Savornin Lohman, jurist van de Milieufederatie N-Holland zal dan nog iets vertellen over de spraakmakende Urgenda-klimaatzaak.

Film: This Changes EverythingNaomi Klein

De heel recent verschenen documentaire This Changes Everything is gebaseerd op het nieuwste boek van de bekende journaliste en activiste Naomi Klein. De film portretteert 7 gemeenschappen in de frontlinies van de klimaatverandering: van Montana's Powder River Basin via de kust van Zuid India tot aan Peking. Meer info over de film.
 • Dinsdag, 1 december, 20:15
 • Burg. de Kievietstraat 5, Diemen
 • Graag aanmelden i.v.m. beperkte ruimte, via info@duurzaamdorpdiemen.nl

13 november 2015

Milieueffectrapport Bergwijkpark

Burgemeester en wethouders van Diemen maken bekend dat voor het project Bergwijkpark een project milieueffectrapport wordt voorbereid voor het realiseren van de woongebouwen Blok 3 en Toren 2 in Holland Park. Voor het realiseren van deze woongebouwen wordt een procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan Bergwijkpark Noord doorlopen.

Als start van de m.e.r.-procedure wordt gelegenheid geboden om vanaf vrijdag 6 november tot en met donderdag 26 zienswijzen in te dienen. Daarvoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Deze notitie geeft inzicht in wat het project inhoudt.

De Notitie ligt ook ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Diemen. Een schriftelijke reactie kunt u sturen aan de Gemeente Diemen, team Ruimtelijke Beleid t.a.v. de heer K. Troost, Postbus 191, 1110 AD Diemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Troost, team Ruimtelijk Beleid, via het algemene telefoonnummer 020-3144888.

07 november 2015

Provincie Noord Holland, geef windenergie de ruimte!

Duurzaam Dorp Diemen heeft samen met de gemeenten Amsterdam, Diemen, Haarlem en Waterland, bijna 20 Noord-Hollandse energiecoöperaties, milieu-organisaties Greenpeace, Urgenda en WISE een oproep aan de Provincie Noord-Holland gedaan om de bovenwettelijke regels te schrappen uit het Provinciaal windbeleid. 
De provincie Noord Holland maakt de ontwikkeling van (coöperatieve) windenergie haast onmogelijk door een aantal bovenwettelijke regels:
 • De Provincie stelt nu verplicht dat windmolens in een lijnopstelling van tenminste zes molens moeten staan, een regel die een goede landschappelijke inpassing niet verder helpt omdat dit maatwerk is, zeker in stedelijk/havengebied, maar de ontwikkeling van windparken op veel locaties wel onmogelijk maakt.
 • De Provincie stelt nu dat de afstand tot bebouwing minimaal 600 meter moet bedragen. Dat is twee keer zoveel dan de nationale afstandseis en meer dan de afstandseis die geldt voor bijvoorbeeld de chemische industrie of een afvalverbrandingsinstallatie. Vooral in stedelijk gebied, langs (snel)wegen, industrieterreinen en havengebieden is deze regel niet te verklaren. Het achtergrondgeluid van een stedelijke omgeving, een weg of een industriegebied is vele malen groter dan dat van een windmolen.
 • De Provincie stelt nu dat voor elke nieuwe windmolen er twee oude gesaneerd moeten worden. Door deze regeling zal een groot gedeelte van de opbrengst die een energiecoöperatie gebruikt voor maatschappelijk dividend uit de regio vloeien. De regeling ondermijnt daarmee het bijzondere karakter van de energiecoöperaties.
 • De Provincie hanteert speciale zoekgebieden voor windmolens. Buiten deze zoekgebieden mogen geen windmolens worden geplaatst, ook niet bij kleinschalige coöperatieve windparken die de steun hebben van gemeente en omwonenden en die de natuur niet schaden. Wij vragen u om alle bovenwettelijke regels te schrappen en maatwerk mogelijk te maken, met name voor windenergiecoöperaties die brede steun genieten van omwonenden en gemeenten.
In een vandaag aangeboden brief aan de Provincie Noord Holland doen de partijen een oproep om de door het Rijk opgestelde eis van 685 MW windenergie in 2020 niet als bovengrens te zien. In een wereld waarin klimaatverandering door velen als de grootste bedreiging van de mensheid wordt gezien mist een maximum op windmolens elk gevoel van urgentie. Doordat de Provincie extra regels stelt voor nieuwe windparken kunnen er veel projecten in Noord Holland geen doorgang vinden, terwijl er in potentie tot 110 MW zou kunnen worden opgewekt.
De brief is ondertekend door de volgende partijen:
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Diemen
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Waterland
 • Amsterdam Energie
 • Amsterdam Wind
 • Centrumstroom
 • Coöperatie De Ramplaan
 • Coöperatie Windenergie Waterland
 • Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind Haarlemmermeer
 • Coöperatieve windmolenvereniging de Eendragt
 • De Windvogel, coöperatie voor duurzame energie
 • Duurzaam Dorp Diemen
 • Energiecoöperatie Zuiderlicht
 • Haarlem Noorderlicht
 • Industriekring Haarlem
 • NDSM Energie
 • Onze Energie
 • REScoopNL, coöperatieve vereniging van duurzame energiecoöperaties
 • Stichting Duurzaam Waterland
 • Stichting Parkmanagement Waardepolder
 • Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid
 • Stichting Greenpeace Nederland
 • Urgenda
 • WISE