23 juni 2019

Basisscholier voelt directeur Nuon aan de tand over biomassacentrale

Cain Swart Scorselo (basisschoolleerling uit groep 8 op IJburg) ging vrijdagmiddag om 16.00 uur in gesprek met Alexander van Ofwegen (directeur Nuon/Vattenfall) over de komst van de grootste Biomassacentrale in Nederland. Dit gesprek vond plaats op het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam. 
Cain overhandigde hem ook brieven  van schooldirecteuren die bezorgd zijn over het schadelijke effect van de fijnstof en stikstofuitstoot op de gezondheid. Cain nodigde Van Ofwegen ook uit om 1000 zogeheten 'stekken' in ontvangst te nemen tijdens de komende Kindermars op 3 juli voor de toegangspoort van Nuon in Amsterdam Diemen, de plek waar de centrale gebouwd gaat worden.

Gevolgen van de PAS uitspraak voor NUON
De vergunning voor de biomassacentrale is nog niet verleend. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt bij de provincie. Deze heeft dit gemandateerd aan de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De gemeente is momenteel in gesprek met Nuon/Vattenfall om een convenant te sluiten. 

Kindermars
De Kindermars is onderdeel van de 'Art Action: IMPLANTAIR – 1000 stekken voor schone lucht' en wordt georganiseerd door Comité Schone Lucht, Amsterdam, Natuurlijk IJburg, Duurzaam Dorp Diemen en Fossielvrij Amsterdam.

Bron: Diemer Nieuws vrijdag 21 juni

18 juni 2019

Kamervragen over gevolgen vernietiging PAS voor biomassacentrales

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof voor biomassacentrales. (Ingezonden 17 juni 2019)

1. Kent u de berichten ‘Einde soepele stikstofnorm waarschijnlijk ook gevolgen voor de energiesector’ [1] en ‘Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale Diemen toch doordrukken’? [2]
2. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de lopende vergunningstrajecten van alle biomassacentrales in Nederland?
3. Wat zijn de gevolgen van de PAS-uitspraak voor het vergunningstraject van de biomassacentrale in Diemen?
4. Klopt het dat door een fout uit het verleden Vattenfall/Nuon in Diemen buitenproportionele uitstootnormen voor onder andere stikstof toegewezen heeft gekregen? Maakt de PAS-uitspraak hier een einde aan? 
5. Is het juist dat er voor de bouw van de biomassacentrale in Diemen geen extra depositieruimte is aangevraagd op Natura 2000-gebieden, zoals Vattenfall/Nuon beweert?
6. Moet er naar aanleiding van de PAS-uitspraak nieuw onderzoek komen naar de stikstofdepositie van de geplande biomassacentrale in Diemen? 
7. Moet er, alvorens een besluit genomen kan worden over de toekomst van de biomassacentrale in Diemen, een nieuwe vergunning worden aangevraagd op basis van de Wet natuurbescherming, waarin de recente PAS-uitspraak van de Raad van State is meegenomen? 
8. Klopt het dat bedrijven hun stikstofuitstoot kunnen compenseren door emissierechten te kopen van een ander bedrijf dat stikstof uitstoot en ermee ophoudt? Zo ja, ziet u naar aanleiding van de PAS-uitspraak reden deze gang van zaken te herzien? 
9. Is het juist dat er opnieuw gekeken moet worden naar de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden voordat biomassacentrales in het algemeen vergund kunnen worden? 
10. Deelt u de mening dat de overheid biomassaverbranders jarenlang heeft beloond met vergunningen voor stikstofdepositie die ze niet hadden mogen krijgen en dat de natuur daar de prijs voor heeft betaald? 

[1] Energeia.nl: Einde soepele stikstofnorm: waarschijnlijk ook gevolgen voor energiesector
[2] Duurzaamnieuws.nl: Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale toch doordrukken

13 juni 2019

Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale Diemen toch doordrukken

Ondanks alle serieuze juridische bezwaren, politiek verzet en volledig ontbreken van maatschappelijk draagvlak, wil Vattenfall / Nuon koste wat kost zijn winstgevende businesscase doordrukken. Op 29 mei deed de Raad van State een 'historische' uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het huidige stikstofbeleid is volgens de hoogste bestuursrechter in strijd met Europese regels, zeggen samenwerkende duurzaamheidorganisaties.

Velerlei vergunningstrajecten worden opgeschort met betrekking tot de veeteelt, wegenbouw, industrie, maar ook de Biomassacentrale in Zaanstad. Vattenfall meent echter dat de bouw van de biomassacentrale van Diemen/Amsterdam gewoon kan doorgaan. Door een fout uit het verleden heeft Vattenfall in Diemen buitenproportionele uitstootnormen voor o.a. stikstof toegewezen gekregen, waar nu grif misbruik van wordt gemaakt.
De afgelopen maanden is door verenigde duurzaamheidsorganisaties in Amsterdam en Diemen actie gevoerd tegen de door Vattenfall geplande grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/Amsterdam.


Onderzoeksresulaten
Vattenfall negeert hiermee de democratisch gekozen gemeenteraden van Amsterdam en Diemen die zich in grote meerderheid/unaniem tegen deze centrale keren. Duurzaamheidswethouder Jorrit Nuijens van Diemen stuurde namens het college een brief aan Minister Wiebes om de miljardensubsidie op biomassa te stoppen. Zijn Amsterdamse collega Marieke van Doorninck beloofde hetzelfde te doen. Tevens ziet een meerderheid van Provinciale Staten de biomassacentrale niet zitten, het standpunt van de nieuwe coalitie moet nog worden afgewacht. Onder druk van de publieke opinie en items van NOS, Nieuwsuur, Een Vandaag en Trouw heeft Den Haag het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen naar de impact van biomassa op klimaat en luchtkwaliteit. Ook de uitkomst van deze onderzoeken wacht Vattenfall niet af.

Verbijstering
Vattenfall maakt bovendien een cruciale inschattingsfout door niet te luisteren naar zijn klanten, de burgers van Amsterdam en Diemen. Burgers, die door een onderhandse uitruildeal tussen gemeente Amsterdam en Vattenfall verplicht zijn hun warmte bij Vattenfall af te nemen. Deze afnemers hebben via diverse gremia te kennen gegeven dat zij hun huizen niet willen verwarmen met hout dat wordt verbrand in een biomassacentrale die vele malen meer CO2 uitstoot dan gas en bovendien bijdraagt aan de fijnstofdeken. Maar vooral het feit dat in een dichtbevolkt gebied zeer zorgwekkende stoffen zoals kwik, cadmium en dioxines en furanen worden uitgestoot, kan rekenen op ongeloof en verbijstering.

Petities en juridische strijd
Vanuit de verenigde duurzaamheidsorganisaties wordt de druk op Vattenfall nu opgevoerd. Vorige maand op 17 mei is, tijdens de Art Action Zeven zonden van biomassa, die door kunstenaars werd uitgevoerd voor het hoofdkantoor van Vattenfall, de landelijke petitie gestart tegen de miljarden overheidssubsidie op biomassa. De petitie tegen de biomassacentrale in Amsterdam/Diemen, die in februari van dit jaar werd gestart, is 7000 keer getekend. Tevens worden er nieuwe publieksacties voorbereid en is er ook een crowdfunding begonnen voor de juridische strijd.

Petitie: Geen biomassacentrale Diemen / Amsterdam 
Petitie: Stop de subsidie op biomassa centrales

Bronnen: DuurzaamNieuws.nlhttps://www.duurzaamnieuws.nl/vattenfall-nuon-wil-biomassacentrale-diemen-toch-doordrukken/, Comité Schone Lucht Amsterdam

Amsterdam mag windmolens bouwen van nieuw provinciebestuur

Na een jarenlange blokkade mag de gemeente eindelijk nieuwe windmolenparken gaan bouwen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland.

De gemeente Amsterdam mag windmolenparken gaan aanleggen. De provincie Noord-Holland maakt een einde aan het restrictieve beleid voor windturbines, dat ervoor zorgde dat de stad jarenlang geen vergunning kreeg voor windmolenparken, onder meer in het Westelijk Havengebied. 
Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland, dat woensdag in Haarlem werd gepresenteerd. Het vorige provinciebestuur botste herhaaldelijk met Amsterdam, vooral over windmolens en woningbouw. Die twee twistpunten hebben de partijen proberen op te lossen door een knip aan te brengen tussen Amsterdam en de rest van de provincie. Voor windmolens blijft buiten Amsterdam – waar de weerstand groot is – het oude ‘nee, tenzij’-beleid van kracht. In Metropool Regio Amsterdam (MRA) geldt voortaan ‘ja, mits’.

Bron: NRC 12 juni 2019

Duurzaam Dorp Diemen ontwikkelde enkele jaren geleden in samenspraak met de gemeente Diemen plannen voor plaatsing van enkele windmolens. Dit gebeurde in het kader van de ambitie 'CO2-neutraal in 2040'. De plannen werden door de provincie Noord-Holland geblokkeerd, maar komen nu waarschijnlijk weer op tafel.