30 maart 2019

Zienswijzen van MOB, Mobilisation for the environment

Johan Vollenbroek (MOB, Mobilisation for the environment) stelde zienswijzen op betreffende de Wet natuurbescherming en de Wabo-Verklaring Van Geen Bedenkingen.

Stuur je vóór 8 april aanstaande een machtiging naar MOB dan kun je aansluiten bij op deze zienswijzen.

Machtiging

Zienswijze Wet natuurbescherming

Zienswijze Wabo-Verklaring Van Geen Bedenkingen

= = = = = = =

Modelbrief Argumenten tegen de biomassacentrale

28 maart 2019

Modelbrief - Argumenten tegen de biomassacentrale

Kopieer een of meer onderdelen uit onderstaande zienswijzen en plak deze in het webformulier van de Omgevingsdienst onder zaaknummer 8496464.
Geef je zienswijze meerwaarde en v
ul hem aan met nog andere (eigen) visies.


Onduidelijk? Volg de aanwijzingen in onze handleiding.

- - - - - - -
Let op! Voor een zienswijze over de vergunning in het kader van de wet natuurbescherming, stuur je een brief naar: 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Postbus 2095
1620 EB Hoorn 

Zaaknummer 259299

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Aansluiten bij de Zienswijzen van MOB (Mobilisation for the environment) kan ook.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Geachte heer/mevrouw,


Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een biomassacentrale te bouwen in Diemen.

ARGUMENTEN:

Petitie tekenen tegen biomassacentrale nog steeds mogelijk

Maaike Hillebrand, moeder, onderwijzeres en bewoner van Diemen Sniep, startte op dinsdag 23 januari een petitie tegen de Nuon biomassacentrale in Diemen.
Diemen Nee: geen biomassacentrale - ⓒ Maaike Hillebrand

Maaike maakt zich grote zorgen over de gevolgen die de slechte luchtkwaliteit heeft, onder andere de (ultra)fijnstof, op de gezondheid van kinderen en alle inwoners van Diemen en wijde omgeving.
Sinds januari is Maaike met haar petitie geregeld in het nieuws en zwelt het protest ook uit de omringende gemeenten van Diemen tegen de biomassacentrale aan. Muiden, Naarden, Weesp, IJburg en stadsdeel Amsterdam-Oost verklaarden zich al tegen de komst van het 'Nuon CO2 en fijnstofkanon'.

College en raad van Diemen zijn tegen, maar zien vooralsnog geen mogelijkheid om de aanpassing van het bestemmingsplan te weigeren. Daar wordt van alle kanten hard aan gewerkt, onder andere door  het indienen van persoonlijke bezwaarschriften
Ook MOB, Mobilisation for the environment, een Non-Gouvernementele Organisatie die zich richt op een aantal kerngebieden waaronder klimaatverandering en biodiversiteit, is inmiddels bij de bezwaarprocedure betrokken.
MOB hielp eerder succesvol een Biomassacentrale in Nijmegen tegen te houden.


De petitie werd inmiddels 4945 keer ondertekend en dit aantal loopt nog op.

19 maart 2019

Kieswijzer - Tegen biomassacentrale Diemen

Woensdag 20 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Nuon wil in onze provincie op de grens van Amsterdam en Diemen een zeer vervuilende biomassacentrale neerzetten. Deze zomer gaat de Provincie hier een besluit over nemen. Amsterdam-IJburg.blogspot zocht uit welke partijen tegen deze centrale zijn.

17 maart 2019

Themacafé: De energienota betaalbaar houden

Woensdag 20 maart waren er verkiezingen, maar er is ook weer een Themacafé in OBA Diemen. Dit keer met een toepasselijk thema: Energie.

Discussieavond over biomassa

29 maart is er op IJburg een discussieavond over biomassa. De avond is georganiseerd door Maaike Hillebrand, maakster van de petitie Geen biomassacentrale Diemen en Jildert Huitema en Fenna Swart, beiden bezorgde inwoners van IJburg. Sprekers zullen zijn:
  • Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Jan den Ouden, ingenieur bosbeheer en verbonden aan de Wageningen Universiteit
  • Anne Knol, campagneleider verkeer bij Milieudefensie en expert op het gebied van luchtkwaliteit
  • Johan Vollenbroek, senior adviseur bij Mobilisation en expert op het gebied van milieu en regelgeving
Er is verder muziek, hulp bij het indienen van een zienswijze en nog veel meer.

07 maart 2019

"Biomassa uit bossen als brandstof onverenigbaar met EU milieudoelstellingen"

Op maandag 4 maart 2019 werd een mogelijk precedent scheppende zaak ingediend bij het Europese Hof in Luxemburg, waarin de behandeling van biomassa uit bossen als 'een hernieuwbare brandstof' (de herziene richtlijn hernieuwbare energie 2018 van de Europese Unie) wordt aangevochten.

De eisers stellen dat RED II (Revised Renewable Energy Directive) de verwoesting van bossen versnelt en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verhoogt door de CO2-emissies van het verbranden van houtbrandstoffen niet mee te tellen.

Houtgestookte elektriciteitscentrales stoten anderhalf keer meer CO2 uit per eenheid geproduceerde energie dan steenkoolcentrales en drie keer meer dan aardgas. RED II telt deze emissies echter als nul. De noodzaak om te voldoen aan de groeiende vraag naar houtachtige biomassabrandstoffen in de EU, als gevolg van de behandeling van biomassa als hernieuwbare energie met een laag of nul koolstofgehalte plus de riante subsidieregeling SDE+, jagen de houtkap in bossen in Europa en Noord-Amerika aan.

05 maart 2019

Teken de petitie "provincie, geef ruimte aan windmolens"

Windmolens zijn onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. Bovendien zijn ze sneller te bouwen, leveren goedkopere energie en zijn het meest duurzaam vergeleken met elk ander alternatief. Het Noord-Hollandse college trapt echter al jaren op de rem als het gaat om het aantal windmolens. Ook in Diemen konden de plannen voor windturbines (bijvoorbeeld langs de A9 en de A1) daarom in de ijskast. En ondertussen wordt een vervuilende, want CO2, fijn stof, dioxine, NOx en nog veel meer uitstotende, biomassacentrale zomaar toegelaten. De provincie Noord-Holland is de enige die zulke stricte eisen stelt aan nieuwe windmolens, dat dit als verbod gezien kan worden.

GroenLinks in Noord-Holland en in Amsterdam dagen het provinciebestuur uit om het verbod op windmolens op te heffen. Ze zijn een petitie gestart tegen het windmolenverbod. Tekenen, zou ik zeggen!

03 maart 2019

Handleiding - Zienswijzen indienen over de biomassacentrale

De ontwerp besluiten tot het verlenen van vergunningen benodigd voor de bouw van de door Nuon geplande biomassacentrale zijn ter inzage gelegd
Tot 12 april kun je zienswijzen indienen. Op deze pagina lees je hoe je dat doet. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Hoe maak ik binnen 5 minuten officieel bezwaar tegen de Biomassa centrale in Diemen?
Je hebt de petitie ondertekend? Je wilt meer doen om de biomassacentrale te stoppen? De omgevingsdienst Noordzeekanaal toetst namens Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland de aanvraag van Nuon. We helpen je graag om heel eenvoudig online een zienswijze in te dienen.

Een -niet uitputtend of compleet, maar toch al lang- overzicht van argumenten tegen biomassacentrales en specifiek tegen de geplande in Diemen.
Hieruit kies je één of meer argumenten en vul deze (bij voorkeur) aan met een eigen visie.


Handleiding