24 april 2019

Greenpeace dreigt met kort geding: kolencentrales houden zich niet aan de afspraken

Volgens Greenpeace houden drie energiebedrijven zich niet aan de afspraken over biomassa in het Klimaatakkoord van 2013. De milieuorganisatie dreigt met een kort geding als de bijstook van biomassa niet binnen 10 dagen gestopt wordt.

Het gaat om de energiebedrijven RWE, Engie en Uniper. "Milieuorganisaties waren in 2013 al geen voorstander van biomassa, maar gingen schoorvoetend akkoord met een beperkte bijstook daarvan in kolencentrales omdat het akkoord zou leiden tot een doorbraak van windenergie in de Noordzee", vertelt Greenpeace-directeur Joris Thijssen. "De cruciale voorwaarde was wel dat de biomassa uit duurzaam beheerde bossen moest komen."Wat is biomassa?
Biomassa is biologisch materiaal zoals hout, plantenresten of mest. Uit biomassa kan, in de vorm van warmte, energie worden gehaald. Hierdoor is het een alternatief voor fossiele brandstoffen. Voor deze hernieuwbare brandstof kunnen energiebedrijven flinke subsidies krijgen. Er zijn verhitte discussies ontstaan of biomassa wel duurzaam is. Op korte termijn komen er bijvoorbeeld juist meer broeikasgassen vrij, dan bij de verbranding van aardgas.

Bron: 1 Vandaag 24 april 2019

23 april 2019

Kamervragen over de biomassa centrale in Diemen

Partij voor de Dieren heeft op 18 april 2019 onderstaande vragen gesteld aan minister Wiebes:

  1. Is het waar dat gemeente Diemen en de provincie Noord-Holland verplicht zijn in te stemmen met de bouwaanvraag van de grootste biomassacentrale van Nederland als die voldoet aan de wet- en regelgeving, terwijl zij grote zorgen hebben over de luchtvervuiling en de CO2-uitstoot die gepaard gaan met het stoken van (houtige) biomassa? Zo nee, hoe is de situatie dan?
  2. Welke (juridische) middelen hebben provincies en gemeentes om bouwaanvragen voor biomassacentrales af te wijzen op grond van criteria op het gebied van klimaat en/of luchtkwaliteit? Is het waar dat biomassa in feite dubbel wordt gestimuleerd, namelijk via de SDE+-subsidie en door vrijstelling van de CO2-heffing, omdat de CO2-emissie bij verstoken zogenaamd nul is? Zo nee, hoe is de situatie dan?
  3. Kunt u aangeven wat de subsidie voor het stoken van biomassa in grote elektriciteitscentrales per kWh is (uitgesplitst voor de SDE+ en voor het ontbreken van de CO2-heffing)? Wat is de subsidie per kWh voor kleinere biomassacentrales, die een lager elektrisch rendement hebben?

14 april 2019

Is dit de angst van Jorrit Nuijens?

Bedrijven worden door ISDS rijk op kosten van belastingbetaler.

In 2016 gingen er in heel Europa, ook in Nederland, vele tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP), met name tegen de ISDS-clausule die in het verdrag zou worden opgenomen. Meer dan drie miljoen Europeanen tekenden het burgerinitiatief tegen TTIP. Het verdrag is inmiddels op de lange baan geschoven.


Problem unsolved
Daarmee is het probleem nog niet opgelost: Nederland heeft op dit moment investeringsverdragen (met ISDS) getekend met bijna 100 landen. Daarnaast is Nederland lid van het Energy Charter Treaty, wereldwijd het meest gebruikte verdrag op basis waarvan energiebedrijven schadeclaims ter waarde van tientallen miljarden tegen overheden hebben uitstaan.

Eyeopener
In navolging van de zaak tegen de Duitse staat zal niets Vattenfall in de weg staan om de Nederlandse staat aan te klagen als we de nodige beleidsaanpassingen doen om de Parijs-doelstellingen te halen. 
Is dit de reden waarom wethouder Nuijens en de gemeenteraad Diemen naast het zoeken naar mogelijkheden om de komst van de biomassacentrale tegen te houden óók werken aan afspraken in een convenant?

Bron: joop.bnnvara.nl

13 april 2019

Internationale groepen werken samen met lokale bevolking tegen de Nuon Biomassacentrale

Global ForestCoalition die 99 NGO’s en inheemse volkerenorganisaties uit 64 landen bij elkaar brengt en Dogwood Alliance, een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van bossen en de bescherming van gemeenschappen in het zuiden van Amerika, werken samen met lokale bewonersgroepen Duurzaam Dorp Diemen en FossielVrijAmsterdam in hun verzet tegen de plannen van Nuon voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Op 12 april verspreidden de groepen onderstaand persbericht.

De inwoners van Diemen, IJburg, Weesp en Gooise Meren zijn zeer bezorgd over de invloed die een biomassa installatie heeft op de luchtkwaliteit - deze is al slecht vanwege de hoge belasting door wegverkeer en scheepvaartemissies - en daarmee op de volksgezondheid. Ze delen ook de zorgen van de Global Forest Coalition en Dogwood Alliance dat Nuons geplande biomassacentrale nog meer druk zal zetten op bos-ecosystemen en de uitstoot van CO2 verder zal verhogen, terwijl die onmiddellijk omlaag zou moeten. Klimaatwetenschappers tonen aan dat koolstofemissies snel moeten worden teruggedrongen willen we nog enigszins kans hebben om het broeikaseffect binnen 1,5 of zelfs 2 graden te houden.

12 april 2019

Bespaar 0,2 Mton CO₂ met duurzamer bosbeheer

In het hele land melden zich steeds meer verontruste burgers vanwege groot- en kleinschalige kap van bomen. Eén van de achterliggende redenen voor boskap blijkt de (toenemende) vraag naar biomassa te zijn. Hoewel lang niet alle kap slecht is, is kaalkap van bos dat wel. Er moet steeds een goede afweging worden gemaakt waarin zowel klimaat als biodiversiteit worden meegenomen. 

WNF, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Natuur en Milieu en 58 andere natuur- en duurzaamheidsorganisaties waaronder Geen biomassa centrale in Diemen en Duurzaam dorp Diemen, bundelen hun krachten voor een duurzamer bosbeheer.
Zij presenteren samen met Urgenda vandaag maatregel nummer 7 van het 40 puntenplan om 25% CO₂ te besparen voor eind 2020. Directeur Natuur en Biodiversiteit Donné Slangen van het ministerie LNV neemt de maatregel in ontvangst.
De maatregel pleit voor een duurzamer beheer van onze bestaande bossen en leidt tot bijna 0,2 CO₂ Mton (megaton) besparing per jaar. Bosbeheer waarbij hier en daar een boom wordt gekapt, in plaats van hier en daar een halve hectare, leidt tot meer koolstofopslag voor het klimaat en tegelijkertijd tot meer biodiversiteit.
Ander bosbeheer, zonder kaalkap, is een effectieve en goedkope maatregel waarvoor het Kabinet kan kiezen om aan de uitspraak in de Klimaatzaak van de rechter te voldoen.


Kijk hier voor de tekst van de maatregel 7 en alle 63 ondertekenaars.

Bron: Urgenda

Meer lezen
Internationaal verzet tegen Diemer biomassacentrale
Natuurorganisaties pleiten voor einde van kaalkap in bossen
Het bos wordt gekapt maar de provincies kunnen die trend keren

05 april 2019

Presentaties van het échte gesprek over de biomassacentrale

Vrijdag 29 maart organiseerden Maaike Hillebrand en Jildert Huitema een succesvolle gespreksavond in Lolaland op IJburg met de échte feiten over biomassa houtstook en de geplande warmtecentrale van Vattenfall (Nuon).

Hieronder de links naar de presentaties van die avond.