15 februari 2019

Zorgen van Diemen en omliggende gemeenten over biomassacentrale niet weggenomen

Maandag 11 februari - De informatieavond werd drukbezocht. Specialisten van Nuon en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD-NZKG) lichtten tijdens de door Nuon georganiseerde inloopavond aanwezigen voor en beantwoordden vragen. Met deze avond voldeed het bedrijf aan zijn wettelijke informatieverplichting. Een rijkelijk laat moment in de gehele procedure, maar passend in het gehele -trage- publicatieproces over uitbreidingsplannen rondom de Diemer centrale. Een vaker toegepaste en beproefde methode om eventuele weerstand tegen de bouwplannen zo gering mogelijk te houden.

Negatieve effecten voor volksgezondheid en natuur

Veel inwoners van Diemen en gemeenten in de regio maken zich grote zorgen over de komst van een biomassacentrale op het Nuon terrein in Diemen, het effect van de uitstoot op de volksgezondheid en op de Natura-2000 gebieden in de omgeving. De kaart van de Noord-Hollandse gebieden was ten tijde van publiceren van dit artikel overigens niet bereikbaar.

Gevreesd wordt dat de luchtkwaliteit in de regio nog verder zal afnemen door de stook van de biomassa, maar ook door de aangekondigde toename van het vrachtverkeer met minimaal 50 extra verkeersbewegingen voor aanvoer van de houtpellets naar het Nuon terrein. 
Saillant detail: de buurgemeenten moesten via de pers en door bezorgde groeperingen binnen Diemen op de komst van de warmtecentrale worden gewezen. Provincie, Nuon noch de gemeente Diemen informeerde de buurgemeenten actief over de inmiddels vergevorderde plannen. Zo bouwt Muiden, nota bene onder de rook van de Nuon centrale, de nieuwbouwwijken 'De Krijgsman' en 'Het Kruitbos' met daarin onder meer een school, kinderopvang en sportaccommodatie.


Boterzachte 'garanties'
Nuons PR mensen legden aanwezigen uit dat de biomassa afkomstig zal zijn uit verantwoord beheerde bossen. Volgens Nuon controleert een onafhankelijke partij op een groot aantal criteria om de duurzaamheid van de grondstof te borgen. 
Nuon: "De bandstof is straks traceerbaar naar het bos waar de biomassa vandaan komt. Er wordt niet méér biomassa geoogst dan erbij groeit. Koolstofvoorraden zullen zo behouden blijven of zelfs groeien. Beheer en houtkap zal men uitvoeren volgens een professioneel plan met aandacht voor behoud van biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit."
Nuon verdedigt zijn plannen dus met boterzachte en nauwelijks controleerbare kwaliteitsgaranties. Precieze locaties van 'houtoogst' en namen van partijen die alle controles gaan uitvoeren kan of wil Nuon niet geven. 

Bovendien, het zal nog tientallen jaren duren voor eventueel nieuw aangeplante bossen weer grotere hoeveelheden CO2 gaan opnemen. Tot die tijd spuiten we dus juist extra en vooral niet minder CO2 in de lucht. Op de vraag hoe we dan op korte termijn onze CO2 uitstoot zouden kunnen minderen kon Nuon geen antwoord geven.


Onwaarheid
Duurzaam Dorp Diemen betrapte één voorlichter ook op een feitelijke onjuistheid: hij beweerde met droge ogen dat een gasgestookte centrale vele malen meer CO2 uitstoot zou geven dan een biomassacentrale (dat is absoluut onjuist!). Voorts werd zonder nadere uitleg doorverwezen naar 'informatie over de warmtecentrale' op de website van de gemeente Diemen.

Tijdens de inloopavond gaf de OD-NZKG informatie over de planning van de procedure. De Diemer gemeenteraad stemde eind januari in -onder protest- met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Daarmee maakte zij -met het mes op de keel: een dreigende schadeclaim van Nuon voor het mislopen van de SDE+ subsidie (hoezo democratie?)- de weg vrij voor het in werking treden van de wettelijk verplichte procedure. 

Indienen zienswijzen en bezwaren
Vanaf 27 februari kunnen gedurende 6 weken alle belanghebbende partijen, gemeentelijk, regionaal, nationaal en internationaal, bezwaren indienen tegen uitvoering van Nuons plannen. 
De meeste kans op honorering maken bezwarende visies op het thema 'goede ruimtelijke ordening'. Maar ook andere goed onderbouwde visies zijn zeer welkom.

Tekenen van petitie tegen de bouw van de centrale.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten