20 februari 2019

Zienswijzen besluit Wnb indienen: 27 februari tot 10 april 2019

Duurzaam Dorp Diemen heeft van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) begrepen dat de vergunning in het kader van de Wnb in concept klaar is en vanaf 27 februari 2019 ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Of dit ook geldt voor de ontwerp vergunning in het kader van de Wabo is nog onbekend. Wel is de ontwerp vergunning al gepubliceerd.
  • De ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt uitgegeven dor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Hier is het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Diemen onderdeel van.
  • Ontwerpbesluit Wnb/PAS (Wet Natuurbescherming/Programma Aanpak Stikstof) wordt uitgegeven door de RUD NHN. Zienswijzen kunnen ingediend worden tot 10 april 2019.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten