01 februari 2021

Rechtszaken tegen Vattenfall


Vandaag twee zittingen over het nieuw te bouwen 'bomencrematorium' in Diemen. 

"De chaos is compleet."

  • Er zijn sowieso veel wijzigingen geweest na de ontwerpbeschikking. Zelfs een half jaar na de definitieve vergunning kwamen er nog relevante stukken voor de aanvraag binnen. 
  • Van oktober 2020 (ver na toekennen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -Wabo- die ter discussie staat) dateert een grote aanpassing van de Wabo-vergunning, die een forse emissiebeperking inhoudt. Dit op verzoek van Vattenfall. Deze vergunning is inmiddels onherroepelijk. Vollenbroek eist daarom dat die buiten behandeling blijft.
  • Advocaat Besselink vraagt namens Vattenfall in een nagekomen brief namens de Provincie Noord-Holland om de natuurvergunning te vernietigen omdat die niet meer nodig zou zijn
Uitspraak over tenminste 6 weken.

Bij de Rechtbank Haarlem vond vandaag de rechtszitting tegen de door Vattenfall geplande houstookcentrale plaats. Comite Schone Lucht, vele Amsterdamse burgers en Mobilisation for the Environment - namens inwoners van Diemen - en Natuurmonumenten tekenden beroep aan tegen de omgevings- en natuurvergunning. Bij de omgevingsvergunning zijn belangrijke bezwaren: het ontbreken van een milieu-effectrapport en de extra uitstoot bij houtstook van fijn stof, verzurende stoffen (zoals zwaveldioxide, zoutzuur, fluorwaterstofzuur), zware metalen, dioxines en furanen. De huidige gascentrale Diemen stoot deze stoffen niet uit. De luchtkwaliteit gaat er dus sterk op achteruit.

Bij de natuurvergunning is de extra neerslag van schadelijke stoffen op het Naardermeer een onoverkomelijk bezwaar. Vandaar dat Natuurmonumenten ook tegen deze vergunning beroep heeft aangetekend. Het gaat om stikstof, verzurende stoffen, kwik, zware metalen, dioxinen en furanen. Uit nagekomen stukken blijkt dat de toch al te hoge kwikconcentraties van het zeer giftige kwik in Markermeer, IJsselmeer en Naardermeer significant verder toenemen. Bovendien is er volgens de bezwaarmakers door Vattenfall gefraudeerd bij de berekeningen van stikstofuitstoot. Het niveau van de huidige stikstofuitstoot is fictief verhoogd, zodat het lijkt dat er in de nieuwe situatie bij houtstook een vermindering van de uitstoot en neerslag plaatsvindt. In werkelijkheid neemt de stikstofemissie en depositie toe.

In getallen: Vattenfall gaat uit van een bestaande stikstofuitstoot van 1.357.000 kg NOx, terwijl er in de afgelopen jaren nooit meer dan 325.000 kg NOx door het bedrijf is uitgestoten.

Terugkijken: uitzending De Hofbar 2 februari 2021 
Rutger Castricum interviewt o.a. Vollenbroek en Samsom

StopVattenfall.nl 
Onderneem actie tegen Vattenfall 

Lees ook: Aangifte bij het OM en verzoek tot vervolging van Vattenfall 

-----------------------------------------------------------------------------------

Samenvatting van de effecten bij vervanging van gasstook door houtstook

1.   Klimaatverandering wordt versterkt c.q. een negatief effect opwarming van de aarde.
2.   Er wordt een groot scala aan luchtverontreinigende stoffen via de schoorsteen naar buiten geblazen zoals stikstofoxiden, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen, waaronder ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)-stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt met uiteindelijk een nulemissie.

3.   Depositie van stikstof, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen op natuurgebieden zoals het Naardermeer en andere natuurgebieden is niet onderkend.
4.   De emissies van bovengenoemde vrachten zijn voor een aantal componenten hoger dan de Europese/Nederlandse eisen aan afvalverbrandingsinstallaties. Meer dan 20 jaar oude afvalverbrandingsinstallaties zoals HVC Alkmaar en ARN Nijmegen laten veel lagere emissies zien dan hier in voorschrift 2.1 wordt vergund.
5.   De vergunde emissies in voorschrift 2.1 kunnen veel scherper, soms wel met een factor 10 lager zoals voor fijnstof.
6.   Voor de burger van Diemen zou qua luchtverontreiniging een afvalverbrandingsinstallatie de voorkeur verdienen boven een biomassacentrale van NUON.
Kwik, cadmium en dioxines en furanen behoren tot de zogenaamde ZZS-stoffen. "De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS/Zeer Zorgwekkende Stoffen) met voorrang aan. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen" (bron RIVM). Voor deze stoffen geldt de minimalisatieverplichting met uiteindelijk als doel een nulemissie. Met name dioxines en furanen zijn berucht om hun giftigheid in zeer lage concentraties.  
Geen van bovengenoemde stoffen is in het Milieu Effect Rapportage (MER) beoordelingsbesluit aan de orde geweest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten