18 juni 2019

Kamervragen over gevolgen vernietiging PAS voor biomassacentrales

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof voor biomassacentrales. (Ingezonden 17 juni 2019)

1. Kent u de berichten ‘Einde soepele stikstofnorm waarschijnlijk ook gevolgen voor de energiesector’ [1] en ‘Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale Diemen toch doordrukken’? [2]
2. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de lopende vergunningstrajecten van alle biomassacentrales in Nederland?
3. Wat zijn de gevolgen van de PAS-uitspraak voor het vergunningstraject van de biomassacentrale in Diemen?
4. Klopt het dat door een fout uit het verleden Vattenfall/Nuon in Diemen buitenproportionele uitstootnormen voor onder andere stikstof toegewezen heeft gekregen? Maakt de PAS-uitspraak hier een einde aan? 
5. Is het juist dat er voor de bouw van de biomassacentrale in Diemen geen extra depositieruimte is aangevraagd op Natura 2000-gebieden, zoals Vattenfall/Nuon beweert?
6. Moet er naar aanleiding van de PAS-uitspraak nieuw onderzoek komen naar de stikstofdepositie van de geplande biomassacentrale in Diemen? 
7. Moet er, alvorens een besluit genomen kan worden over de toekomst van de biomassacentrale in Diemen, een nieuwe vergunning worden aangevraagd op basis van de Wet natuurbescherming, waarin de recente PAS-uitspraak van de Raad van State is meegenomen? 
8. Klopt het dat bedrijven hun stikstofuitstoot kunnen compenseren door emissierechten te kopen van een ander bedrijf dat stikstof uitstoot en ermee ophoudt? Zo ja, ziet u naar aanleiding van de PAS-uitspraak reden deze gang van zaken te herzien? 
9. Is het juist dat er opnieuw gekeken moet worden naar de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden voordat biomassacentrales in het algemeen vergund kunnen worden? 
10. Deelt u de mening dat de overheid biomassaverbranders jarenlang heeft beloond met vergunningen voor stikstofdepositie die ze niet hadden mogen krijgen en dat de natuur daar de prijs voor heeft betaald? 

[1] Energeia.nl: Einde soepele stikstofnorm: waarschijnlijk ook gevolgen voor energiesector
[2] Duurzaamnieuws.nl: Vattenfall/Nuon wil biomassacentrale toch doordrukken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten