22 februari 2014

Overleg met de gemeente op 5 maart

Op 5 maart van 16:00 -17:00 is er weer een bijeenkomst DDD met de wethouders Maïta van der Mark en Ruud Grondel. De bijeenkomst vindt plaats op het gemeentehuis.
Heb je iets op je duurzame hart dat je graag eens wilt bespreken op het gemeentehuis, dan kan dat.
Neem voor woensdag 26 februari contact met mij op, ik geef jouw thema dan door aan Willem Groeneveld, die de agenda samenstelt. Concept agenda:
  1. Opening
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van het verslag van vergadering 15 d.d. 14 november 2013
  4. Voortgangspunten uit het verslag van vergadering 15 d.d. 14 november 2013Plantage de Sniep, klimaatneutrale wijk door inkoop groene energie? Gelet op de problemen met de WKO is een actie om het afnemen van groene stroom te bevorderen even niet op z’n plaats.
  5. Mededelingen van/aan DDDOnderzocht gaat worden of de daken van de gebouwen op de gemeentewerf vol gelegd kunnen worden met PV-panelen en/of PV-folieEr is een SDE+ toegezegd van maximaal € 111.375. Het is nog niet bekend of PV-folie voor subsidie in aanmerking komt.De medio 2013 gehouden collectie inkoopactie voor PV-panelen heeft 67 kopers opgeleverd; de eind 2013 gehouden actie 52 kopers.De eind 2013 gehouden collectieve inkoopactie voor spouwmuur- en/of vloerisolatie heeft 171 aanmeldingen uit Diemen opgeleverd.Aan eigenaren/bewoners zijn tot op heden 2 duurzaamheidsleningen toegekend.De gemeenten Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Velsen en Zaanstad hebben gezamenlijk een aanbod aan de provincie gedaan voor het op hun grondgebied realiseren van windmolens. Nieuwe locaties zijn nodig voor de herstructurering en om te kunnen voldoen aan de taakstelling van het rijk. Met de provincie zijn daarover gesprekken gevoerd. De gemeenten willen tempo maken omdat de planvorming al een jaar stil ligt. De provincie gaat echter eerst een planMER opstellen voor het selecteren van nieuwe locaties voor windmolens. Het buitengebied van Diemen wordt in de planMER onderzocht. De provincie heeft aangegeven dat het benutten van locaties in Diemen, Haarlemmermeer en Velsen minder waarschijnlijk is, gegeven de natuurwaarden en de mogelijke strijdigheid met het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol. Dit laatste wordt thans door het rijk onderzocht.De gemeente heeft de landelijke duurzaamheidsmeter 2013 ingevuld en op basis daarvan een actielijst duurzaamheid 2014 vastgesteld. Bijgaand ter kennisneming.
  6. Repair CaféDe gemeente heeft een startsubsidie van € 665 beschikbaar gesteld. Hoe is de stand van zaken?
  7. Collectieve PV-projectenDe korting op de energiebelasting wordt alleen gegeven aan collectieve PV-installaties van coöperaties of verenigingen van eigenaren. Daarbij moeten de deelnemers en de installatie aanwezig zijn binnen een postcoderoos (viercijferige postcode met aangrenzende viercijferige postcodes). Is sprake van een tussenpersoon (waarvan kan worden gehuurd of geleased) dan geldt de korting op de energiebelasting niet.Woningstichting Rochdale heeft aangekondigd initiatieven van bewoners te willen honoreren. Zijn er deelnemers aan het netwerk DDD die in een woning van Rochdale wonen en het initiatief willen nemen (in samenwerking met de huurders- of bewonersvereniging)?
  8. Datum en tijd volgende vergadering
  9. Rondvraag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten