23 september 2010

Verslag van het overleg met de gemeente

1. Mededelingen
•    Informatiebijeenkomst voor alle Diemense bedrijven over energie besparen en duurzame energie vindt plaats op 21 oktober a.s. van 15.30-19.00 uur in Veilinghuis De Eland, Weesperstraat 110. De leden van het DKN zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn (wel vooraf aanmelden, onder vermelding van naam en DKN, bij p.arendse@diemen.nl).
•    In het coalitieakkoord 2010-2014 wordt een hoge prioriteit gegeven aan energiebeleid, waaronder de uitbreiding van de formatie vanaf 1 januari 2011 met 18 uren per week gedurende vier jaren.

2. Voortgangspunten uit het verslag van 17 februari 2010
•    Plantage de Sniep. Ruud Grondel probeert een gesprek aan te gaan met de kopersvereniging om te komen tot een energieneutrale wijk. Dat is al mogelijk door de inkoop van groene energie. Nog niet gedaan gegeven vertraging in de bouwplannen. Markus heeft contact opgenomen maar geen reactie van de voorzitter gehad. Maïta krijgt wellicht nog een contactmoment.

•    Winkelcentrum Diemerplein. In de samenwerkingsovereenkomsten met Delta Lloyd d.d. 3 december 2001 en 7 oktober 2004 stond dat Delta Lloyd de vaste en kostenneutrale maatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzaam moest toepassen. In de realisatieovereenkomst d.d. 24 november 2008 stond dat Delta Lloyd moet realiseren conform de verleende bouwvergunning. De te treffen voorzieningen in (nieuwe) winkelunits komt nog in een vergadering van de winkeliersvereniging aan de orde. Aanhaken bij project Stad en MKB (zie brief SenterNovem)? Inzetten op WKK prima, maar ook zorgen voor een plan B. Gemeente gaat na wat de gemeente gaat doen met Stad en MKB. De winkeliers worden ook nadrukkelijk uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 21 oktober a.s. Het is de bedoeling dat die bijeenkomst leid tot individuele en collectieve vervolgacties.
We moeten weten welke winkels er komen i.v.m. behoefte aan koude en warmte. Tekeningen nodig. Deze opvragen bij gemeentelijk projectleider. Techneuten bij elkaar zetten om mogelijkheden te onderzoeken. Vanuit DKN is ondersteuning en advisering mogelijk. De winkeliersvereniging gaat niets doen, dus individuele winkeliers moeten worden benaderd. Gemeente kan collectief insteken. Duidelijkheid over de planning nodig.
Maïta neemt dit mee in een overleg met de winkeliersvereniging en/of Delta Lloyd.
Oppakken activiteit is aandachtspunt voor nieuwe energiemedewerker.

•    Beleidsnota openbare verlichting. Gemeente moet nog een besluit nemen over het ambitieniveau. Gekozen is voor een middenvariant, waarbij we in 10 jaar overstappen op LED en dimmers. DKN komt nog met tips: de ontwikkelingen gaan snel.

•    Windmolens in het buitengebied. Besluit van de gemeenteraad over de structuurvisie is rond de jaarwisseling te verwachten. De Milieufederatie Noord-Holland verwacht dat er een regionale locatietoets plaatsvindt in overleg met omliggende gemeenten. ODE (Organisatie Duurzame Energie) gebruiken bij onderzoek vogels? Vogelbescherming en Windteam AgentschapNL (voorheen SenterNovem) inschakelen? Een vogeldeskundige van de IVN zal er ook naar kijken. Gemeente heeft gesprek gehad Nuon-wind op 24 juni jl.; Nuon komt mogelijk ook met voorstel voor het realiseren van windmolens op Diemens grondgebied.
Wellicht kunnen de bouwwegen die nodig zijn voor de verbreding van de snelwegen worden gebruikt. Wanneer De Windvogel activeren? Van Nuon-wind is nog niets naders gehoord.
Oppakken activiteit is aandachtspunt voor nieuwe energiemedewerker. Deze kan ook een brainstormbijeenkomst organiseren m.b.t. het onderzoeken van een regionaal/gemeentelijk duurzaam energiebedrijf.

3. Milieunotitie 2010
De Milieunotitie bevat een zo compleet mogelijk overzicht van alle milieuactiviteiten, waaronder de activiteiten op het gebied van klimaat/energie. Het betreft het jaarverslag over de periode juli 2009 t/m juni 2010 en het meerjarenprogramma voor de periode juli 2010 t/m juni 2013. De Milieunotitie is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Ter vergadering is een papieren versie uitgereikt.
Markus vindt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van DE-subsidie. Heeft de burger maar een geringe belangstelling? Jammer dat subsidies steeds stoppen. Suggestie gedaan om een journalist te benaderen om zichtbaar te maken wat in Diemen al wordt gedaan. Lex is van mening dat het controleren van de EPC wel mogelijk blijft. Zal nadere informatie toesturen. (Noot secretaris: is ontvangen en doorgestuurd naar Team Handhaving.) De gemeente controleert op grond van de Wet milieubeheer niet alle bedrijven. Waar wel wordt gecontroleerd is ‘energie’ een vast agendapunt.

4. Veranderingen binnen klimaatnetwerk
DKN heeft inmiddels ruim 50 leden. Er zijn 3 werkgroepen: groen, energie en informatie/communicatie.
Suggestie gedaan om op de website alle duurzame initiatieven in Diemen te bundelen. Suggestie gedaan om voor verkrijgen ondersteuning de vrijwilligersbank in te schakelen.

5. Windmolens
Zie agendapunt 2.
In de Zuiderkerk in Amsterdam is een globale tentoonstelling over wind. Aldaar genoemde locaties voor windmolens in Amsterdam zijn het westelijk havengebied en Amsterdam-Noord (daar loopt een particulier initiatief). Buurgemeenten worden niet genoemd.

6.    Nieuwe Nuon energiecentrale
Is al eerder aan de orde geweest. Centrale wordt gasgestookt. Het primaire product is warmte voor o.a. Almere. Voor EN2040 geldt de uitstoot van eindgebruikers.

7.    Gesprekken met Delta Lloyd
Zie agendapunt 2.

8.    Bomenkap snelweg
Ecologisch zijn 2 rijen van belang. Door ruimtegebrek is soms sprake van 1 of 3 rijen. Er komt nog een plan waarop kan worden gereageerd.

9.    Duurzaam ondernemen
Maïta gaat vanuit de portefeuille economische zaken extra aandacht besteden aan duurzaamheid, ook sociaal gezien. Heeft binnenkort afstemming met Willem. Tips vanuit het DKN om de weekmarkt duurzamer te krijgen zijn welkom. Suggesties zijn al: biologische markt, wegdekverwarming (asfalt is zonnecollector) ook op plekken waar veel ouderen komen.

10.    Rondvraag
Vanaf januari 2011 komt een daglichtpaneel beschikbaar met een beter rendement dan een zonnepaneel. Er komen ook lichtere zonnepanelen op de markt.
Infraroodverwarming i.p.v. een cv-ketel is een nieuwe techniek met een hoog rendement.
Ook zijn er proefprojecten met plintverwarming.
Komt er een groene stemwijzer voor de provinciale statenverkiezingen?

11.    Datum volgende vergadering
Donderdag 10 februari 2011 van 16.00 tot 17.30 uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten